Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.Yerushaseinu: Book Two Print E-mail

1 Elul 5768

ירושתנו ה׳תשס״ח
Yerushaseinu 5768

Book Two
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman and Rav Yosef Shlomo Meyer


כרך זה של 'ירושתנו'
מוקדש לזכר

אאמו"ר החבר ר' חיים צבי ב"ר יהודה שוואב ז"ל
מראשי 'עדת ישראל' לונדון

אמי מורתי מרת בילה ע"ה
בת מוהר"ר ר' טוביה לעווענשטיין זצ"ל אב"ד קופנהאגן וציריך

זקני החבר ר' יהודה שוואב ז"ל
מראשי 'קהל עדת ישורון' פראנקפורט דמיין

זקנתי מרת חנה שוואב ע"ה
בת מוהר"ר אברהם ערלאנגר זצ"ל מייסד קהילת לוצרן

ובניהם:

מורה מורינו הג"ר שמעון שוואב זצ"ל
אב"ד 'קהל עדת ישורון' וושינגטון-הייטס

הגה"צ מוהר"ר מרדכי מנחם שוואב זצ"ל
מנהל רוחני דישיבת 'בית שרגא' מונסי

הר"ר יצחק שוואב ז"ל
מייסד החברה קדישא של בני ברק

הגה"צ מוהר"ר משה שוואב זצ"ל
משגיח דישיבת 'בית יוסף' גייטסהד

הונצחו על ידי
רבי אברהם שוואב, לונדון


 
Shorshei Minhag Ashkenaz: Vol. 4 Print E-mail

לזכרה הנערץ ולעילוי נשמת

אמי מורתי היקרה בנשים

מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה

בת רבי דוד אנסבאכער זצ"ל

בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער זצ"ל

רב דק"ק 'עדת ישראל' נירנברג

אצילות מידותיה, חביבותה, ענותנותה המופלאה,
ישרותה המוחלטת, הקרבתה הבלתי נלאית למען הזולת,
וביותר מסירות נפשה בשנות הזעם בסיביר, לחיי קדושה
וטהרה ולהצלת חיים – היו מופת ליודעיה ומכיריה
גדלתני באהבה וסייעתני במצבים קשים להמשיך את עבודתי
למען מורשת אבותיה שבאשכנז. שלי ושלכם – שלה הוא!

נולדה בנירנברג ביום ד' אייר תרע"ה
נפטרה בבני ברק בליל הושענה רבה תשס"ג
והובאה לקבורה אחר חצות אותו היום של ערב שבת


שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

לזכר
החבר שמואל בן מרדכי יסלזון

פרנסה ומנהיגה האחרון של ק"ק נקרבישופסהיים שבגרמניה
עמד איתן על משמרתו והנהיג את קהילתו האהובה ברוח
קדמוני אשכנז קרוב לשלושים שנה עד אותו יום מר ונמהר
בו החריבו צוררינו את בית הכנסת ואת הקהילה

נלב"ע בתל-אביב, י"ט טבת ה'תשט"ו

ולזכר אשתו

מרת מיילה בת יהודה צוקר

גמלה חסד עם החיים ועם המתים כל ימי חייה

נלב"ע בתל-אביב, י"ג טבת ה'תש"י

הוקדש ע"י צאצאיהם


לזכרון עולם
ולעילוי נפש של

הח"ר יוסף בן מוה"ר משה מארקס זצ"ל
שהלך לעולמו ביום כ"א תשרי שנת תשנ"ג

ואשתו
מרת הינדל ע"ה בת הח"ר יצחק זולצבאך זצ"ל
שהלכה לעולמה ביום י"ד כסלו שנת תשנ"ג

הרב ר' משה מארקס זצ"ל
היה רב של הקהלה החרדית בעיר דארמשטאט יע"א,
שנתיסדה ע"י אביו הרב המפורסם מו"ה אשר מארקס
שהלך בעקבות הצדיק מרן ר' ש. ר. הירש זי"ע.
גם היה מקורב למלכות, ובזה זכה להציל
אחינו האומללים בארץ רוסיא מגזרות רעות.

תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים
עם הצדיקים והצדקניות בגן עדן
וינוחו בשלום על משכבם עד ביאת הגואל בב"א.


מוקדש
לזכר ולעלוי נשמות

אבינו
זאב בן דוד גאלדשמידט
מוונסטורף

ואמנו
בערטא בת יהודה טאנענבערג
משנקלאנגספלד

בני תורה עם דרך ארץ
קבלו וקיימו את תורת אבותיהם ומנהגיהם
ומסרום לבניהם, נכדיהם וניניהם

תהיינה נשמותיהם ברוכות


מוקדש
לזכר ולעילוי נשמת

דודי אהובי, אציל המידות

החבר ר' יעקב יהודה ליב המבורגר ז"ל

ליווה בחמימות אבהית את המאמצים
לרומם את קרן מסורת אבותינו שבאשכנז

נולד בפראנקפורט דמיין ט' באדר א' תרס"ח
נפטר בניו יורק א' דר"ח מרחשון תשס"ב

ת' נ' צ' ב' ה'

.

הונצח על ידי
חתנו ד"ר יקותיאל חיים (קני) ב"ר יהושע פרידמן נ"י
ובתו מרת גיטל מלכה (גבי) פרידמן תחי'


לזכר נשמת
הרב ברוך יוסף מרדכי דוד
בן הרב נפתלי חיים אונגער

נפטר שבת פ' תולדות ד' בכסלו תשס"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת
משפחות אונגער ולורץ'


לזכר נשמות
בני משפחת אופנהיימר מק"ק מיכלשטאדט

ר' צבי ב"ר אליעזר הי"ד

אלי בת מיכאל הי"ד

פרנדי בת ר' צבי, בעלה, בניה ובתה הי"ד

יחיאל ב"ר צבי, אשתו ובתו הי"ד

ת.נ.צ.ב.ה.


לזכר נשמות הורינו היקרים

צבי (הערמאן) בן אשר שטרן
ורעייתו צלה בת שרגא הכהן קאצמאן

שמעון הערמאן בן שלמה שאצמאן
ורעייתו מינה בת אורי שוסטער

*

הונצח על ידי ילדיהם
אשר (ארתור) שטרן ורעייתו רייז (אליס) שטרן


לכבוד

בננו ישראל אהרן ורעייתו אורית פירי
בננו הרב שמעון בן ציון ורעייתו שושנה לאה
בתנו אהובה רחל ובעלה עזריאל גרשון
ונכדינו: יאיר איתן, אריאל דן, אביגיל לאה,
נועם שי, טליה זהבה, איילת תמר,
יונה אלכסנדר, מיטל מוריה וסעדיה יהודה

הוקדש על ידי
קלונימוס ושיינדל גיטל ווימפפהיימר


 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 6 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@moreshesashkenaz.org

In the U.S.:
503 South Broadway,
Suite 215
Yonkers, NY  10705
Phone: 914-423-6900
Fax: 914-963-3921

In Israel:
P.O.B. 87
Bnei Brak
Phone: +972-3-570-0783
Fax: +972-3-616-1059

Contributions

 

If you shop at Amazon,
support us using
AmazonSmile