Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.Shorshei Minhag Ashkenaz: Vol. 3 Print E-mail

לזכרון עולם
ולעלוי נפש של

הח"ר יוסף בן מוה"ר משה מארקס זצ"ל
שהלך לעולמו ביום כ"א תשרי שנת תשנ"ג

ואשתו
מרת הינדל ע"ה בת הח"ר יצחק זולצבאך זצ"ל
שהלכה לעולמה ביום י"ד כסלו שנת תשנ"ג

הרב ר' משה מארקס זצ"ל
היה רב של הקהלה החרדית בעיר דארמשטאט יע"א,
שנתיסדה ע"י אביו הרב המפורסם מו"ה אשר מארקס
שהלך בעקבות הצדיק מרן ר' ש.ר. הירש זי"ע.
גם היה מקורב למלכות, ובזה זכה להציל אחינו האומללים
בארץ רוסיא מגזרות רעות.

תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים
עם הצדיקים והצדקניות בגן עדן
וינוחו בשלום על משכבם עד ביאת הגואל בב"א.


"שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך"

 

לזכר הורינו היקרים

שניהלו ביתם וחנכו ילדיהם לשמור מסורת אבות

בהתאם למנהג קדמוני אשכנז

 

שמעון בן החבר שמואל ומיילה יסלזון ע"ה

לינה קריינלה לבית פורכהיימר

בת אריה וסופי שפרינץ ע"ה


מוקדש לזכר ולעילוי נשמת

אדוני אבי מורי
החבר ר' משה הלוי ז"ל
בן מוהר"ר נתן הלוי באמבערגער זצלל"ה
אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א

נפטר ח"י שבט תשכ"ב

ואמי מורתי הצדקת
מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל

נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב

הונצחו על ידי בנם
החבר ר' צבי הלוי באמבערגער


לזכר עולם ולעילוי נשמת

החבר ר' נפתלי בן החבר ר' יהושע גאלדשמידט ז"ל
נולד בפריס ז' חשון תרס"ג
הלך לעולמו בציריך ג' שבט תש"ס

נפשו קשורה במשפחתו שאהבה ותמכה
פעל רבות כסופר ובעל תוקע בקהילה
תורה ותפלה היו חייו עד זקנה ושיבה
לא זז ממנהגי אבותיו ודקדוקי מצוה
ירא שמים תמים ועובד ה' בשמחה


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אבינו, סבנו ומורנו

ד"ר יקותיאל בן אליעזר שון ז"ל

שדיקדק ללכת בדרכי אבותיו
ולשמור את מסורתם
מסורת אשכנז הקדושה

ואשתו סבתנו

מרת רעכלכען בת ר' פנחס גאנז ע"ה

הונצחו על ידי בנם ונכדיהם


 
Shorshei Minhag Ashkenaz: Vol. 2 Print E-mail

לזכר נשמות Dedicated

החבר ר' שַמשון
בן הרב הגאון מוהר"ר לוי יוסף ברייער זצ"ל
Samson R. Breuer
כ' ניסן תשנ"ז

מרת מרים בת ר' יעקב צבי ברייער ז"ל
Myra Breuer
כ"ד כסלו תשנ"ד

ר' יעקב בן נפתלי לורץ' ז"ל
Jacob Lorch
י' אב תשכ"ט

מרת רייזל בת צבי לורץ' ז"ל
Rose Lorch
ט' כסלו תשנ"ז

מאת משפחת לורץ' ומשפחת חנה ראזענפעלד


לזכר עולם ולעילוי נשמת

אבינו, סבנו ומורנו

ד"ר יקותיאל בן אליעזר שון ז"ל

שדיקדק ללכת בדרכי אבותיו
ולשמור את מסורתם
מסורת אשכנז הקדושה

ואשתו סבתנו

מרת רעכלכען בת ר' פנחס גאנז ע"ה

הונצחו על ידי בנם ונכדיהם


מוקדש לזכר ולעילוי נשמת

אדוני אבי מורי
החבר ר' משה הלוי ז"ל
בן מוהר"ר נתן הלוי באמבערגער זצלל"ה
אב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א

נפטר ח"י שבט תשכ"ב

ואמי מורתי הצדקת
מרת חוה (קלארה) ע"ה
בת החבר ר' צבי הכהן ז"ל

נפטרה באסרו חג דשבועות תשל"ב

הונצחו על ידי בנם
החבר ר' צבי הלוי באמבערגער


נר תמיד

לנשמתו האצילה של דודנו

ר' נפתלי יואל יואלזון ז"ל

נפטר לבית עולמו בעיר ציריך
ביום כ"א מנחם-אב תשנ"ז

דבק במורשת זקניו הגדולים:

הג"ר אשר אנשל שטרן זצ"ל
אב"ד האמבורג

והג"ר נתן אדלר זצ"ל בעל 'נתינה לגר'
אב"ד לונדון ומלכות בריטניה


 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 7 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@moreshesashkenaz.org

In the U.S.:
503 South Broadway,
Suite 215
Yonkers, NY  10705
Phone: 914-423-6900
Fax: 914-963-3921

In Israel:
P.O.B. 87
Bnei Brak
Phone: +972-3-570-0783
Fax: +972-3-616-1059

Contributions

 

If you shop at Amazon,
support us using
AmazonSmile