Dedications

For the various opportunities to contribute to Machon Moreshes Ashkenaz, please see the Contributions section.  Contributors will be acknowledged here, and elsewhere as appropriate.Yerushaseinu: Book Seven Print E-mail

19 Elul 5773

ירושתנו ה׳תשע״ד
Yerushaseinu 5774

Book Seven
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman and Rav Moshe Dovid Chechik


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר נשמת
מרת מרים ראפפ בת ר' אלכסנדר פלאוט ז"ל
JANE RAPP NEE PLAUT, BORN APRIL 6, 1885,
PASSED AWAY ON “RUMPEL NACHT”

אסרו חג פסח ה'תש"ל

*

לכבוד
ישראל אהרן בן קלונימוס
ואשתו אורית פירי בת משה ישראל

וילדיהם
יאיר איתן, אריאל דן, אביגיל לאה, נועם שי, אילת תמר,
מיטל מוריה, אמתי דביר, יואב אילן וירדן רבקה

לכבוד
שמעון בן-ציון בן קלונימוס
ואשתו שושנה לאה בת יעקב

וילדיהם
עדין ועמליה

לכבוד
עזריאל גרשון בן יהושע ישראל
ואשתו אהובה רחל בת קלונימוס

וילדיהם
טליה זהבה, יונה אלכסנדר, סעדיה יהודה ואדיר גלעד

קלונימוס (מייקל) ושיינדל גיטל (סוסן) ווימפפהיימר


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר הורינו היקרים
קלונימוס בן אליעזר פלאוט
נפטר בי"א תמוז תש"ע
חוה בת אברהם שלמה לבית גרינקראוט
נפטרה בי"ד תמוז תשס"ו

ולזכר הוריהם
אליעזר בן קלונימוס פלאוט
נפטר בי"ד אדר תשכ"ד
בריינדל בת החבר פנחס זליג לבית ויסמן
נפטרה י' כסלו תשמ"ב
אברהם שלמה בן חיים נתן גרינקראוט
נפטר ה' סיון תשל"א
חנה רייזל בת שלמה יוסף לבית סוגצקי
נפטרה ט"ו חשון תשט"ו

ולזכר אחינו
ראובן יוחנן בן קלונימוס פלאוט
נפטר בכ' שבט תשנ"א

הוקדש ע"י משפחת פלאוט


 
Yerushaseinu: Book Six Print E-mail

29 Iyar 5772

ירושתנו ה׳תשע״ב
Yerushaseinu 5772

Book Six
Edited by Rav Shlomo Yehudah Leib Hoffman, Rav Yosef Shlomo Meyer, and Rav Moshe Dovid Chechik


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר ולעילוי נשמת

אבינו היקר
ר' אברהם בן רפאל הלוי ז"ל

Henri Levi
Atlanta, Georgia

נפטר כ"ט תשרי תשע"ב
נכד ליוצאי למבאך, הכינגן, ובינזוואנגען

*

ר' משה בן ר' אברהם דרייפוס ז"ל
נפטר כ"ו אייר תשי"ד

מרת תמר ע"ה בת ר' אברהם הכהן ליבליך ז"ל
נפטרה כ"ח כסלו תש"מ

מיקירי תושבי ראשטאט ובאדן-באדן ולאחר המלחמה בשטראסבורג

ת.נ.צ.ב.ה.

*

הונצח ע"י משפחת לוי - דרייפוס
(אטלנטה)


כרך זה של 'ירושתנו' מוקדש

לזכר הורי היקרים

אבי מורי ר' יהודה בן מרדכי זיכל
ממיסדי בית הכנסת "קהל עדת ישורון",
המניין הראשון ליוצאי אשכנז בבני ברק
נלב"ע י"ט מנחם אב תשס"ה

ואמי מורתי מרת לאה הני בת ר' ישראל דוד מהר
נלב"ע ח' כסלו תשע"ב

ולזכרון זקני מצד אבי

ר' מרדכי (מקס) בן נח זיכל
ורעייתו מרת זלמה בת ר' מאיר

ר' מאיר בן ר' משה חיים מסנבכר
ורעייתו מרת הנדל בת ר' משה יעקב

החבר נח בן מרדכי זיכל
שהיה מורה ומנהיג בק"ק קליינשטיינאך
ורעיתו גיטה

וזקני מצד אמי

ר' ישראל דוד בן שמואל מהר
ורעייתו מרת רבקה בת ר' ישראל

ר' שמואל מהר ורעייתו מרת פערל (פנינה)

ר' ישראל שטיינפרס ורעייתו מרת מרים

*

הוקדש ע"י בנם ונכדם
מאיר בר' יהודה זיכל


נפש  לידיד  נפש

יהודי של צורה, זך הרעיון, אורי ב"ר מנחם הלוי וינברג, זכרו לברכה נולד בשלושה בסיוון תרפ"ג, נפטר בשבעה-עשר באדר תשע"ב

באחת משיחותינו סיפר על אשת נעוריו (נכדתו של הגאון הירושלמי ר' גרשון לפידות ז"ל) שמתה עליו בצעירותה והשאירתו ערירי בעולם. המו עליו געגועיו וננסך על פניו דוק של עצב ודמעה נתקשרה בעיניו. לאחר רגעים ננער וכשחזרה שלוותו גילה לי סוד הווייתו: 'זכור נא! דבר אחד בלבד אקח אל קברי - הידיעה שדעתי היתה תמיד צלולה, שמעולם לא נהיתי אחר הָעֵדר, שלא אחזתני היסחפות ההמון, שנמנעתי מלעשות דבר שהייתי מסופק לגביו'. וזיק שובב ידוע ניצת בעיניו הבהירות. פכחנות זו לא פגמה ביראת שמיו ובתמימותו, אף לא בענוותנותו ושפלות ברכו. חן יהודי נסוך היה על פניו.

את אהבתו הגדולה לערש הולדתו, יהדות נעוריו, ארץ אשכנז מכורתו, נצר בלבו בשלמותה והרבה לספר אודותיה בערגה.

בר לבב היה, אחרון האינדיווידואליסטים היה, ומשמת פסו אמונים מבני אדם. זכרו לא ימוש עד אשר ישני אדמת עפר יקיצו לחיי עולם ויקויים בנו מאמר הכתוב קומי אורי כי בא אורך וכבוד ד' עליך זרח.

מעריצו, משה דוד צ'צ'יק


 
«StartPrev12345678NextEnd»

Page 2 of 8
 

Contact Us:

E-mail: info@moreshesashkenaz.org

In the U.S.:
503 South Broadway,
Suite 215
Yonkers, NY  10705
Phone: 914-423-6900
Fax: 914-963-3921

In Israel:
P.O.B. 87
Bnei Brak
Phone: +972-3-570-0783
Fax: +972-3-616-1059

Contributions

 

If you shop at Amazon,
support us using
AmazonSmile